دنياي سوفي Sophie's World

دومين دندان شيري سوفي

سلام سوفي دومين دندون شيري رو بالاخره با تلاش خودت و خودم تقريبا سه هفته اي ميشه كه كندم برات. خيلي خوشحال بودم از شجاعت تو و تلاش خودم. از اينكه چه ذوقي داشتي و چقدر خوشحال شدي.! تقريبا قبل از اين سه بار ديگه تلاش كرديم ولي نشد. قسمت جالب ماجرا اينجا بود كه رايان جون هم بلافاصله بعد از جيغ و داد و خوشحالي تو و من، دراز كشيد و با زبان بي زباني داشت به ما ميگفت كه اين حركت رو رو من هم انجام بديد. ...
1 بهمن 1396