سوفياسوفيا، تا این لحظه 6 سال و 10 ماه و 15 روز سن دارد

دنياي سوفي Sophie's World

ويژگيهاي سه سالگي

دختر من اين روزها كه تقريبا 39 روز ديگه سه سالش تموم ميشه تمام ويژگيهايي كه در مورد يك كودك سه ساله ميخوانيم و ميشنويم را به حد نرمال دارد. ويژگيهاي رفتاري كاملا مرتبط با اين سن..از جمله: پرخاشگري، سلطه طلبي، لجبازي، پرجنب و جوش، يك جا بند نشو، علاقه به قصه گفتن و شنيدن، غير قابل كنترل، متكي به راي، استقلال طلب، علاقه به اتاق خود، علاقه به تزئين كردن اتاق خود، علاقه به دستشويي رفتن بدون كمك ديگران، علاقه به پوشيدن لباس دلخواه، علاقه به لاك زدن ناخن پا، علاقه به با هر چي مخالفت كردن، علاقه به قصه شنيدن موقع خواب، علاقه به شعرخواني و دكلمه خواني..شخصي كردن اشياء..خيالي بازي كردن( توگرگ و من بره...تو گراز و من خوك...تو معلم و من دانش آموز...تو...
6 بهمن 1393
1